Työntekijöitä koskeva tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste työntekijät ja alihankkijat

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa sinulle tietoa siitä mitä tietoa sinusta käsitellään, mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään sekä sinun oikeuksistasi tietojen käsittelyyn liittyen.

 

Kuka on rekisterinpitäjä? Jarowskij Finland Oy (Yhtiö tai me) on rekisterinpitäjä. Lisätietoja: 1 Kuka on rekisterinpitäjä.
Ketä tämä tietosuojaseloste koskee? Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki Jarowskij Finland Oy:n työnhakijat ja henkilöt, jotka suorittavat työtehtäviä tai ammatillisia suorituksia Yhtiön hyväksi tehtävästä riippumatta. Lisätietoja: 2 Ketä tämä tietosuojaseloste koskee?

 

Mitä henkilötietoja sinusta kerätään? Keräämme sinusta mm. perustiedot, tiedot koskien asemaasi, tietoa, jota tarvitaan palkanhallintaan, henkilöstöhallintaan ja kuluvalvontaan. Lisätietoja: 3 Mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja sinulta?

 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi? Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi sekä työvoiman, viestinnän, hätätilanteiden, liiketoiminnan, turvallisuuden sekä kaupallisten asioiden hallintaan. Lisätietoja: 4 Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

 

Millä laillisilla perusteilla käsittelemme henkilötietojasi? Käsittelemme henkilötietoja sopimuksen täytäntöön panemiseksi, täyttääksemme lakiin perustuvia velvollisuuksiamme sekä oikeutetun edun perusteella. Joissain rajoitetuissa tapauksissa voi käsittelyn perusteena myös olla suostumuksesi. Lisätietoja: 5 Millä laillisilla perusteilla käsittelemme henkilötietojasi?

 

Miten keräämme ja suojaamme sinua koskevia henkilötietoja? Keräämme suurimman osan henkilötiedoista suoraan sinulta. Rajoitetuissa tapauksissa myös kolmannet osapuolet, kuten entiset työnantajat, voivat toimittaa henkilötietojasi meille. Suojaamme henkilötietosi asianmukaisilla turvatoimilla. Lisätietoja: 6 Miten keräämme ja suojaamme sinua koskevia henkilötietoja?

 

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? Kaikilla Jarowskij Finland Oy:n työntekijöillä sekä keskeisillä alihankkijoilla on pääsy työn hoitamisen kannalta tarpeellisiin tietoihin kuten nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Siirrämme tarvittaessa henkilötietojasi mm. muille Banijay-konsernin yhtiöille, ammatillisille neuvonantajille, palveluntarjoajille sekä viranomaisille. Lisätietoja: 7 Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

 

Siirretäänkö henkilötietojasi ulkomaille? Siirrämme henkilötietojasi muihin maihin Euroopan talousalueella tai sen ulkopuolelle. Varmistamme aina, että sovellettavien lakien mukaiset suojatoimet ovat voimassa henkilötietojesi suojaamiseksi. Lisätietoja: 8 Siirretäänkö henkilötietojasi ulkomaille?

 

Mitkä ovat oikeutesi? Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi, pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa asiasta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Lisätietoja: 9 Sinun oikeutesi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

 

Henkilötietojesi säilyttämisaika Henkilötietojasi säilytetään työ- tai toimeksiantosuhteesi keston ajan ja tarpeellisissa osin työ- tai toimeksiantosuhteen päättymisen jälkeen. Lisätietoja: 10 Henkilötietojesi säilyttämisaika.

 

Muutokset tietosuojaselosteeseen Muutamme ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme kaikille, keitä tämä tietosuojaseloste koskee. Lisätietoja: 11 Muutokset tietosuojaselosteeseen.

 

 

1                 Kuka on rekisterinpitäjä

Jarowskij Finland Oy, Kutomotie 6 A, 00380, Helsinki, Y-tunnus 1622710-3 on rekisterinpitäjä koskien tietojesi käsittelyä rekrytointiin ja työn suorittamiseen liittyviin tarkoituksiin. Voit olla meihin kirjallisesti yhteydessä osoitteeseen Jarowskij Finland Oy, Kutomotie 6 A, 00380, Helsinki.

2                 Ketä tämä tietosuojaseloste koskee?

Tämä tietosuojaseloste kattaa:

 1. työnhakijat
 2. kaikki työntekijät, rippumatta työsuhteen luonteesta, mukaan lukien työharjoittelijat ja avustajat;
 3. itsenäiset ammatinharjoittajat, urakoitsijat ja freelancerit; sekä
 4. muut henkilöt, jotka suorittavat työtehtäviä tai ammatillisia suorituksia Yhtiön hyväksi.

Edellä mainittuihin henkilöihin viitataan tässä tietosuojaselosteessa termillä ”sinä”.

3                 Mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja sinulta?

Ennen mahdollisen sopimuksen solmimista ja sopimussuhteen aikana Yhtiö voi kerätä, tallentaa ja käsitellä sinusta seuraavia tietoja:

 1. Henkilöä koskevat tiedot: Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite), syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli, henkilötunnus, valokuvia, videokuvaa, työllisyystila, hätäyhteystiedot, henkilötodistustiedot.
 2. Maahanmuuttolainsäädännön edellyttämät asiakirjat: Passitiedot, henkilökorttitiedot ja oleskelu- tai työluvan tiedot.
 3. Korvausten maksaminen ja palkanlaskenta: Peruspalkka, korvaustyyppi, etuudet, bonukset, palkkataso määritellyssä palkkaluokassa, pankkitiedot, työaikaseuranta, poissaolotiedot (mukaan lukien palkalliset ja palkattomat lomat), tilinumero, verokortti, korvaustyyppi, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivät, vakuutusten edunsaajat.
 4. Asemaan liittyvät tiedot: Tehtävänimike, kuvaus tehtävistä, asema, osasto, työhistoria yrityksessä, työsuhteen kesto, ehdot ja luonne, työn suorittamispaikka, määräaikaisuuden peruste, ylennykset, varoitukset.
 5. Henkilöstö- ja kykyjenhallintaan liittyvät tiedot: Hakemuskirjeissä ja ansioluettelossa olevat tiedot (esim. työkokemus ja suosittelijat, koulutus, ammattipätevyys, kielitaito ja muut asiaankuuluvat taidot, sertifioinnit, ja sertifiointien päättymispäivät), soveltuvuustestien tulokset, kehityssuunnitelmat.
 6. Järjestelmien ja sovellusten käyttötiedot: Tiedot, joita tarvitaan Yhtiön järjestelmien ja sovellusten käyttämiseen, kuten sähköpostiosoite, työntekijän tunnus, järjestelmien käyttäjätunnukset ja salasanat, Yhtiön järjestelmillä luotu sähköinen sisältö, asiakirjojen ja muun materiaalin käyttöoikeudet.
 7. Johtoryhmän jäseniltä: Tiedot mahdollisista kolmansien osapuolten yhtiöosuuksien omistuksista ja hallituspaikoista.

Voimme myös käsitellä erityisiä (arkaluonteisia) henkilötietoja lain niin salliessa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa terveys- ja lääketieteelliset tiedot, vammat tai työkyvyttömyys, ammattiliiton jäsenyys, uskonto, rotu tai etninen alkuperä tarvittaessa. Näitä tietoja voidaan käsitellä erityisiä tarkoituksia varten, kuten terveys- ja lääketieteellistä tietoa vamman tai sairauden huomioon ottamiseksi ja etujen tarjoamiseksi; uskontoa tai kirkkoon kuulumista verotukseen liittyen; ja monimuotoisuuteen liittyvät henkilötiedot (kuten sukupuoli), jotta voidaan noudattaa yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän torjuntaan liittyviä lakisääteisiä velvoitteita ja sisäisiä käytäntöjä. Käsittelemme arkaluonteisia henkilötietoja ainoastaan jäljempänä kohdassa 4 kuvattuihin ja lain sallimiin tarkoituksiin.

4                 Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa, soveltuvia lakeja ja viranomaisohjeita seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 1. Henkilöstöjohtaminen ja hallinto: HR, työtoiminnan ja henkilöstön johtaminen yleisellä tasolla, rekrytointi, poissaolojen kirjaaminen, suoritusten hallinta, ylennykset, henkilöstösuunnittelu, uudelleen palkkaaminen, palkka- ja maksuhallinta, liikekulujen ja korvausten hallinta, kehitystarpeiden sekä urakehitystoimintojen ja -taitojen suunnittelu ja seuranta.
 2. Viestintä, yhteydenotot ja hätätilanteet: Viestinnän helpottaminen kanssasi, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, työntekijöiden ja muiden turvallisuudesta huolehtiminen.
 3. Liiketoiminta ja turvallisuus: IT- ja viestintäjärjestelmien käyttö, hallinta ja turvaaminen, tuote- ja palvelukehityksen hallinta, Yhtiön resurssienhallinta ja kohdentaminen, omaisuuden suojaaminen, strateginen suunnittelu, projektinhallinta, liiketoiminnan jatkuvuus, tarkastukset ja muu raportointi, kirjanpito, viestintä.
 4. Vaatimuksenmukaisuus: Lakisääteisten ja muiden vaatimusten noudattaminen, kuten tarkastukset ja viranomaispyynnöt.
 5. Riitojenratkaisu: Laillisten oikeuksien ja oikeussuojakeinojen käyttäminen, vastaaminen oikeusprosesseihin.
 6. Terveys ja turvallisuus: Työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.
 7. Intranet: Mikäli Yhtiölle luodaan intranet, voidaan tietosi ja valokuva julkaista Yhtiön intranetissä.
 8. Yritys- ja kaupalliset tarkoitukset: Mikäli Yhtiö on osallisena yrityskaupassa, fuusiossa, sulautumisessa tai jakautumisessa voidaan henkilötietosi siirtää transaktion toisille osapuolille.

5                 Millä laillisilla perusteilla käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi työsopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Käsittelemme myös henkilötietojasi Yhtiön oikeutetun edun perusteella. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella, otamme aina huomioon sinun intressisi yksityisyyden suojaan. Voit vastustaa käsittelyä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 9 kuvatulla tavalla. Esimerkkejä Yhtiön oikeutetuista eduista ovat: petosten ehkäisy, omaisuuden suojelu, tieto-, verkko-, ja kyberturvallisuus; Yhtiön tekemät tutkimukset ja kyselyt; urakehityksen mukaiset ammatilliset oppimis-, ja kehittämisohjelmat; matkahallinto; perheenjäsenten tietojen käsittely HR tarkoituksiin.

Rajoitetuissa tilanteissa käsittelyn perusteena saattaa olla suostumuksesi. Suostumukseen perustuva käsittely tehdään sinulle selväksi keräämisen tai käsittelyn yhteydessä. Voit täysin vapaasti päättää, annatko tällaisen suostumuksen. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

6                 Miten keräämme ja suojaamme sinua koskevia henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa suoraan sinulta, monella eri tavalla. Tietoja kerätään esimerkiksi työhakemuksista ja ansioluetteloista, henkilöllisyysasiakirjoista, hakuprosessissa ja työn aloituksessa pyydetyt/luovutetut tiedot esimerkiksi haastattelun, muistiinpanojen, arviointien tai kommunikaation kautta. Joissain tapauksissa sinusta voidaan kerätä tietoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten esimerkiksi entisten työnantajien suosittelut, valvontakamerakuvat sekä Yhtiön mahdolliselta whistleblowing-kanavalta saadut raportit.

Henkilötietosi on suojattu asianmukaisilla turvatoimilla. Toteutamme tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellaksemme henkilötietojasi mm. luvattomalta pääsyltä, väärinkäytöltä tai katoamiselta. Edellytämme myös palveluntarjoajiamme tekemään asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseksi.

7                 Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Kaikilla Yhtiön työntekijöillä on yleensä pääsy yhteystietoihisi, kuten nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville tahoille sekä Euroopan talousalueen sisällä että sen ulkopuolelle tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti. Henkilötietojasi käsittelee ainoastaan Yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt sekä Yhtiön toimeksiannosta palveluita tarjoavat kolmannet osapuolet. Tietojasi voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

 1. Muut Banijay-konsernin yhtiöt: Konsernitasolla koordinoitujen palvelujen tai toimintojen hallintaan. Suostumuksellasi voidaan tietojasi myöskin jakaa Yhtiön sisaryhtiöille rekrytointitarkoituksia varten.
 2. Ammatilliset neuvonantajat: Tilintarkastajat, asianajajat, vakuutusyhtiöt ja muut ammatilliset neuvonantajat kaikissa maissa, joissa Banijay-konserni toimii.
 3. Palveluntarjoajat: Yritykset, jotka tarjoavat tuotteita tai palveluita Yhtiölle, kuten palkkahallinto, eläkejärjestelmä, matkapalvelut, terveyspalvelut, vakuutusyhtiöt, IT- palveluntarjoajat ja muut palveluntarjoajat.
 4. Viranomaiset: Yksiköt, jotka säätelevät Yhtiötä tai joilla on lainkäyttövalta, kuten lainvalvontaviranomaiset, julkiset elimet ja oikeuslaitokset tai muut kolmannet osapuolet oikeudenkäynneissä tai sääntelymenettelyissä.
 5. Ohjelman tilaajat: Ohjelman tilaajat, esittävä kanava/kanavat ja jakelijat.
 6. Muut tarkoitukset: Kolmas osapuoli mahdollisten yritysjärjestelyjen yhteydessä.

Suurin osa henkilötietojen vastaanottajista on käsittelijöitä, jotka tarjoavat Yhtiölle palveluita (esimerkiksi TV-tools). Jotkut vastaanottajat ovat rekisterinpitäjiä. Löydät luettelon Banijay-konsernin yhtiöistä osoitteesta https://www.banijay.com. Pääsy henkilötietoihin on Yhtiön sisällä rajattu niihin tahoihin, joilla on selosteen kohdan 4 mukainen tarve käsitellä henkilötietoja, kuten esihenkilöt, lakiosasto, HR, it, talousosasto.

8                 Siirretäänkö henkilötietojasi ulkomaille?

Yhtiön toiminnan kansainvälisen luonteen vuoksi voidaan tietojasi luovuttaa konsernin sisällä tai kolmansille osapuolille tämän selosteen kohdassa 4 kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi. Tähän voi sisältyä henkilötietojen siirtoa muihin maihin, mukaan lukien Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat. Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat. Luotamme mm. Euroopan komission antamiin riittävyyspäätöksiin (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 45) ja vakiolausekkeisiin (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 46).

9                 Sinun oikeutesi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen

Sinulla on oikeus:

 1. Tarkistaa mitä tietoa sinusta on tallennettu sekä pyytää virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua;
 2. Pyytää sellaisen tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista, joka on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Jos käsittelyn perusteena on suostumus, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa;
 3. Vastustaa tai pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, joita käsitellään oikeutetun edun perusteella;
 4. Siltä osin, kun olet itse toimittanut Yhtiölle tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella tai tarvitaan kanssasi tehdyn sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään tällaiset tiedot itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle; ja
 5. Tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Yhtiö ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä. Toimivaltainen valvontaviranomainen henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi yllä olevien a)–d) kohtien perusteella tai pyytää lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä lähetä pyyntö kirjallisesti osoitteeseen Jarowskij Finland Oy, Kutomotie 6 A, 00380, Helsinki. Huomioi, että oikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10              Henkilötietojesi säilyttämisaika

Tämän tietosuojaselosteen mukaisesti kerättyjä henkilötietoja säilytetään työsuhteen ajan ja työsuhteen päättymisen jälkeen sen ajan kuin laki ja muut säädökset sitä edellyttävät. Ne tiedot, joiden säilyttäminen on tarpeen esimerkiksi oikeutetun edun perusteella, säilytetään siinä laajuudessa ja sen ajan, kuin tarpeellista. Näin ollen säilytämme henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi tarvittavan ajan, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa. Sovellettavan säilytysajan päätyttyä Yhtiö tuhoaa, poistaa tai anonymisoi henkilötiedot turvallisesti.

11              Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Ilmoitamme sinulle kaikista olennaisista muutoksista.

Päivitetty: Marraskuu 2022