Työntekijöitä koskeva tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Työntekijät

 Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa sinulle tietoa siitä mitä tietoa sinusta käsitellään, mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään sekä sinun oikeuksistasi tietojen käsittelyyn liittyen.

 

Kuka on rekisterinpitäjä? Jarowskij Finland Oy(Yhtiö tai me) olemme rekisterinpitäjä. Lisätietoja kohdassa 1
Ketä tämä tietosuojaseloste koskee? Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki Jarowskij Finland Oy:n työntekijät tehtävästä riippumatta. Lisätietoja kohdassa 2
Mitä henkilötietoja sinusta kerätään? Keräämme sinulta ja sinusta henkilötietoja kuten perushenkilötiedot, tiedot koskien asemaasi, tietoa, jota tarvitaan palkanhallintaan, henkilöstöhallintaan, kuluvalvontaan, ja työnhallintajärjestelmiin. Lisätietoja kohdassa 3
Miksi käsittelemme henkilötietojasi? Käsittelemme henkilötietojasi pääasiassa lakisääteisten vaatimustemme noudattamiseen sekä työvoiman, viestinnän ja hätätilanteiden, liiketoiminnan ja turvallisuuden, terveyden ja työturvallisuuden sekä yritys- ja kaupallisten asioiden hallintaan. Lisätietoja kohdassa 4

 

 

Millä laillisilla perusteilla käsittelemme henkilötietojasi? Käsittelemme henkilötietojasi täyttääksemme sopimukseen ja lakiin perustuvia oikeuksiamme ja velvollisuuksiamme sekä oikeutetun edun perusteella. Joissain rajoitetuissa tapauksissa voi käsittelyn perusteena myös olla suostumuksesi. Lisätietoja kohdassa
Miten keräämme ja suojaamme sinua koskevia henkilötietoja? Keräämme suurimman osan käsittelemistämme henkilötiedoista suoraan sinulta. Rajoitetuissa tapauksissa myös kolmannet osapuolet voivat toimittaa henkilötietojasi meille, kuten entiset työnantajat. Suojaamme henkilötietosi asianmukaisilla turvatoimilla. Lisätietoja kohdassa 6
Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? Kaikilla  Jarowskij Finland Oy:n työntekijöillä, sekä keskeisillä alihankkijoilla, on yleensä pääsy työn hoitamisen kannalta olennaisiin tietoihisi kuten nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

Saatamme siirtää henkilötietojasei muille Banijay-konsernin yhtiöille, ammatillisille neuvonantajille, palveluntarjoajille, julkiselle oikeusviranomaiselle, valtion viranomaiselle sekä kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin liittyen. Lisätietoja kohdassa 7

 

 

Siirretäänkö henkilötietojasi ulkomaille? Saatamme siirtää henkilötietojasei muihin maihin Euroopan talousalueella tai sen ulkopuolelle. Varmistamme jokaisessa tapauksessa, että sovellettavien lakien mukaiset suojatoimet ovat voimassa henkilötietojesi suojaamiseksi. Lisätietoja kohdassa 8
Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen? Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi, pyytää tietojen oikaisemista, päivittämistä, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamiasi suostumus.Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa asiasta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Lisätietoja kohdassa 9
Henkilötietojesi säilyttämisaika Henkilötietojasi säilytetään työsuhteesi keston ajan ja tarpeellisissa osin työsuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimissa ja vaatimassa laajuudessa. Lisätietoja kohdassa 10
Sinun velvollisuutesi Huolehdithan siitä, että henkilötietosi ovat ajan tasalla ja ilmoitathan meille kaikista merkittävistä muutoksista henkilötietoihisi. Lisätietoja kohdassa 11

 

Muutokset tietosuojaselosteeseen Saatamme muuttaa tai päivittää tätä Tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme työntekijöillemme. Lisätietoja kohdassa 12

 

LISÄTIETOA

 

1.              Kuka on rekisterinpitäjä

 Jarowskij Finland Oy, Kutomotie 6 A, 00380 Helsinki, Y-tunnus 1622710-3 (“Yhtiö” tai ”me”) on rekisterinpitäjä ja tämän tietosuojaselosteen toimittaja tietojesi käsittelyä rekrytointiin ja työn suorittamiseen  liittyviin tarkoituksiin. Voit olla meihin kirjallisesti yhteydessä osoitteeseen Jarowskij Finland Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki.

 

2.              Ketä tämä tietosuojaseloste koskee?

 Tämä tietosuojaseloste kattaa:

 1. Kaikki työntekijät, rippumatta työsuhteen luonteesta, mukaan lukien työharjoittelija ja avustajat;
 2. Itsenäiset ammatinharjoittajat, urakoitsijat ja freelancerit; sekä
 3. muut henkilöt, jotka suorittavat työtehtäviä tai ammatillisia suorituksia Yhtiön hyväksi.

 

Tässä tietosuojaselosteessa edellä mainittuihin henkilöryhmiin/henkilöihin viitataan tässä selosteessa termillä “sinä”.

 

 

3.              Mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja sinulta?

Ennen mahdollisen sopimuksen solmimista tai sopimussuhteen aikana Yhtiö voi kerätä, tallentaa ja käsitellä sinusta seuraavia tietoja:

 

Henkilöä koskevat tiedot: Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite), syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli, henkilötunnus, valokuvia, videokuvaa, työllisyystila, hätäyhteystiedot, henkilötodistustiedot.

 

Maahanmuuttolainsäädännön edellyttämät asiakirjat: kansalaisuus, passitiedot, henkilökorttitiedot ja oleskelu- tai työluvan tiedot.

 

Korvausten maksaminen ja palkanlaskenta: peruspalkka, korvaustyyppi, etuudet, bonukset, palkkataso määritellyssä palkkaluokassa, pankkitiedot, työaikaseuranta, poissaolotiedot (mukaan lukien palkalliset ja palkattomat lomat) tilinumero, verokortti, korvaustyyppi, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivät, vakuutusten edunsaajat.

 

Asemaan liittyvät tiedot: Tehtävänimike, kuvaus tehtävistä, asema, palkkaluokka tai -taso, osasto, työhistoria yrityksessä, työsuhteen kesto, ehdot ja luonne, työn suorittamispaikka, määräaikaisuuden peruste, ylennykset, varoitukset.

 

Henkilöstö- ja kykyjenhallintaan liittyvät tiedot: Hakemuskirjeissä ja ansioluettelossa olevat tiedot (esim. työkokemus ja suosittelijat, koulutus, ammattipätevyys, kielitaito ja muut asiaankuuluvat taidot, sertifioinnit, ja sertifiointien päättymispäivät), soveltuvuustestien tulokset, kehityssuunnitelmat.

 

Johtoryhmän jäseniltä: tiedot mahdollisista kolmansien osapuolten yhtiöosuuksien omistuksista ja hallituspaikoista.

 

Järjestelmien ja sovellusten käyttötiedot: Tiedot, joita tarvitaan Yhtiön järjestelmien ja sovellusten käyttämiseen, kuten sähköpostiosoite, työntekijän tunnus, järjestelmien käyttäjätunnukset ja salasanat, Yhtiön järjestelmillä luotu sähköinen sisältö, asiakirjojen ja muun materiaalin käyttöoikeudet.

 Voimme myös käsitellä erityisiä (arkaluonteisia) henkilötietoja lain niin salliessa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa terveys- ja lääketieteelliset tiedot, vammat tai työkyvyttömyys, ammattiliiton jäsenyys, uskonto, rotu tai etninen alkuperä tarvittaessa. Näitä tietoja voidaan käsitellä erityisiä tarkoituksia varten, kuten terveys- ja lääketieteellistä tietoa vamman tai sairauden huomioon ottamiseksi ja etujen tarjoamiseksi; uskontoa tai kirkkoon kuulumista verotukseen liittyen; ja monimuotoisuuteen liittyvät henkilötiedot (kuten sukupuoli, etninen alkuperä), jotta voidaan noudattaa yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän torjuntaan liittyviä lakisääteisiä velvoitteita ja sisäisiä käytäntöjä. Käsittelemme arkaluonteista henkilötietoja ainoastaan jäljempänä 4 kohdassa kuvattuihin tai lain sallimiin tarkoituksiin.

 

 

4.              Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

 Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa, soveltuvia lakeja ja viranomaisohjeita seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 

 1. Henkilöstö johtaminen ja hallinto: HR, työtoiminnan ja henkilöstön johtaminen yleisellä tasolla, rekrytointi, poissaolojen kirjaaminen, suoritusten hallinta, ylennykset, henkilöstösuunnittelu, uudelleen palkkaaminen, palkka-ja maksuhallinta, liikekulujen ja korvausten hallinta, kehitystarpeiden sekä urakehitystoimintojen ja – taitojen suunnittelu ja seuranta.
 2. Viestintä, yhteydenotot ja hätätilanteet: Viestinnän helpottaminen kanssasi, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, työntekijöiden ja muiden turvallisuudesta huolehtiminen.
 3. Liiketoiminta ja turvallisuus: IT- ja viestintäjärjestelmien käyttö, hallinta ja turvaaminen. Tuote- ja palvelukehityksen hallinta, Yhtiön resurssienhallinta ja kohdentaminen, omaisuuden suojaaminen, strateginen suunnittelu, projektinhallinta, liiketoiminnan jatkuvuus, tarkastukset ja muut raportointityökalut, kirjanpito, viestintä, yritysjärjestelyjen hallinta.
 4. Vaatimuksenmukaisuus: Lakisääteisten ja muiden vaatimusten noudattaminen, kuten tarkastukset ja viranomaispyynnöt
 5. Riitojenratkaisu: laillisten oikeuksien ja oikeussuojakeinojen noudattaminen, vastaaminen oikeusprosesseihin.
 6. Terveys ja turvallisuus: työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien lakisäätöisten velvoitteiden noudattaminen.
 7. Intranet: Mikäli Yhtiölle luodaan intranet, voidaan Työntekijän tiedot ja valokuva julkaista Yhtiön intranetissä.
 8. Yritys- ja kaupalliset tarkoitukset: Mikäli Yhtiö on osallisena yrityskaupassa, fuusiossa, sulautumisessa tai jakautumisessa voidaan henkilötietosi siirtää transaktion toiselle osapuolelle tai osapuolille.

 

5.              Millä laillisilla perusteilla käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi kanssasi tehdyn sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi ja sopimuksen yhteydessä syntyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietojesi käsittely näiden oikeusperustojen nojalla on pakollista, koska kieltäytyminen luovuttamasta henkilötietoja tekisi mahdottomaksi allekirjoittaa ja täyttää sinun ja Yhtiön välistä sopimusta.

Käsittelemme myös henkilötietojasi tarvittaessa Yhtiön oikeutettujen etujen perusteella. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun mukaisesti, punnitsemme aina sinun intressisi yksityisyyden suojaan. Tämä käsittely ei ole pakollista, ja voit vastustaa käsittelyä tämän tietosuojaselosteen kappaleessa 9 kuvatulla tavalla. Esimerkkejä Yhtiön oikeutetuista eduista ovat: petosten ehkäisy, omaisuuden suojelu, tieto-, verkko-, ja kyberturvallisuus; Yhtiön tekemät tutkimukset ja kyselyt; urakehityksen mukaiset ammatilliset oppimis-, ja kehittämisohjelmat; matkahallinto; perheenjäsenten tietojen käsittely HR tarkoituksiin.

Rajoitetuissa tilanteissa käsittelyn perusteena saattaa olla suostumuksesi. Suostumukseen perustuva käsittely tehdään sinulle selväksi keräämisen tai käsittelyn yhteydessä. Voit täysin vapaasti päättää, annatko tällaisen suostumuksen. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Lisätietoja voidaan antaa lähettämällä pyyntö tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

 

6.              Miten keräämme ja suojamme sinua koskevia henkilötietoja?

 Keräämme käsittelemiämme henkilötietoja pääasiassa suoraan sinulta, monella eri tavalla. Tietoja kerätään esimerkiksi hakemuksista ja ansioluetteloista, henkilöllisyysasiakirjoista,  hakuprosessissa ja työn aloituksessa pyydetyt/luovutetut tiedot esimerkiksi haastattelun, muistiinpanojen, arviointien tai kommunikaation kautta. Joissain tapauksissa sinusta voidaan kerätä tietoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten esimerkiksi entisten työnantajien suosittelut, valvontakamerakuvat sekä Yhtiön mahdolliselta whistleblowing -kanavalta saadut raportit.

 

Henkilötietosi on suojattu asianmukaisilla turvatoimilla. Toteutamme tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellaksemme henkilötietojasi muun muassa luvattomalta pääsyltä, väärinkäytöltä, katoamiselta, tai tuhoamiselta. Edellytämme myöskin palveluntarjoajiamme soveltamaan asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseksi.

 

7.              Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

 Kaikilla Yhtiön työntekijöillä on yleensä pääsy yhteystietoihisi, kuten nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin seuraaville tahoille sekä Euroopan talousalueen sisällä että  sen ulkopuolelle tietosuojaselosteen 8 kohdan mukaisesti. Henkilötietojasi käsittelee ainoastaan Yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt sekä Yhtiön toimeksiannosta palveluita tarjoavat, ylläpitävät ja kehittävät kolmannet osapuolet. Tietojasi voidaan myös luovuttaa seuraaville tahoille:

 

 1. Muut Banijay konsernin yhtiöt: Mikäli tälle on tarve konsernitasolla koordinoitujen palvelujen tai toimintojen hallintaan. Suostumuksellasi voidaan tietojasi myöskin jakaa Yhtiön Suomen sisaryhtiöille rekrytointitarkoituksia varten.
 2. Ammatilliset neuvonantajat: Tilintarkastajat, asianajajat, vakuutusyhtiöt ja muut ammatilliset neuvonantajat kaikissa maissa, joissa Banijay toimii.
 3. Palveluntarjoajat: Yritykset, jotka tarjoavat tuotteita tai palveluita Yhtiölle, kuten palkkahallinto, eläkejärjestelmä, matkapalvelut, terveyspalvelut, vakuutusyhtiöt, IT- palveluntarjoajat ja muut vastaavat palveluntarjoajat.
 4. Viranomaiset: Yksiköt, jotka säätelevät Yhtiötä tai joilla on lainkäyttövalta, kuten sääntelyviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset, julkiset elimet ja oikeuslaitokset tai muut kolmannet osapuolet oikeudenkäynneissä tai sääntelymenettelyissä.
 5. Ohjelman tilaajat: Ohjelman tilaajat, esittävä kanava/kanavat ja jakelijat.
 6. Muut tarkoitukset: Kolmas osapuoli mahdollisten yritysjärjestelyjen yhteydessä.

 

Suurin osa Yhtiön nimeämistä tietojen vastaanottajista ovat tietojenkäsittelijöitä, jotka tarjoavat Yhtiölle palveluita (kuten esimerkiksi (esim. TV-tools ja it-palvelut). Käsittelytoiminnasta riippuen, jotkut tiedon vastaanottajat voivat olla myös rekisterinpitäjiä. Voit pyytää täydellistä luetteloa tietojen vastaanottajista lähettämällä tämän selosteen kohdan 9 mukaisen pyynnön. Löydät luettelon Banijay -konsernin yhtiöistä osoitteesta https://www.banijay.com. Pääsy henkilötietoihin on Yhtiön sisällä rajattu niihin tahoihin, joilla on selosteen 4 kohdan mukaisiin tarkoituksiin tarve käsitellä henkilötietoja, kuten esimiehesi, esihenkilöt, lakiosasto, HR, it, talousosasto.

 

8.              Siirretäänkö henkilötietojasi ulkomaille?

 Yhtiön toiminnan kansainvälisen luonteen vuoksi voidaan tietojasi luovuttaa konsernin sisällä tai kolmansille osapuolille tämän selosteen kohdassa 4 kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi. Tähän voi sisältyä henkilötietojen siirtoa muihin maihin, mukaan lukien ETA:n ulkopuoliset maat. Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat. Luotamme Euroopan komission antamiin riittävyyspäätöksiin (GDPR: n 45 artikla) ja olemme ottaneet käyttöön vakiomuotoisia sopimuslausekkeita (GDPR: n artikla 46), jotta voimme varmistaa henkilötietojen siirron ETA: n ulkopuolisille lainkäyttöalueille. Lisätietoja, kuten jäljennös näistä asiakirjoista tai luettelo maista, joihin henkilötietosi siirretään, voidaan toimittaa lähettämällä jäljempänä kohdassa 9 kuvattu pyyntö.

 

9.              Sinun oikeutesi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen

 Sinulla on oikeus:

 

 1. Tarkistaa mikäli ja mitä tietoa sinusta on tallennettu, saada tieto näiden sisällöstä ja lähteestä sekä pyytää virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua;
 2. Pyytää sellaisen tiedon käsittelyn rajoittamista tai poistamista, joka on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Jos käsittelyn perusteena on suostumus, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa;
 3. Vastustaa tai pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jota käsitellään oikeutetun edun perusteella;
 4. Siltä osin, kun olet itse toimittanut Yhtiölle tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella tai tarvitaan kanssasi tehdyn sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään tällaiset tiedot itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle; ja
 5. Tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Yhtiö ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä. Toimivaltainen valvontaviranomainen henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi yllä olevan a)-d) kohdan perusteella tai pyytää lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä lähetä pyyntö kirjallisesti osoitteeseen Jarowskij Finland Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki. Huomioi, että oikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

 

10.           Henkilötietojesi säilyttämisaika

 Tämän tietosuojaselosteen mukaisesti kerättyjä henkilötietoja säilytetään työsuhteen ajan ja työsuhteen päättymisen

jälkeen sen ajan kuin laki ja muut säädökset sitä edellyttävät. Ne tiedot, joiden säilyttäminen on tarpeen oikeutetun edun, sopimuksen täyttämisen tai oikeuksien luovutuksen kannalta voidaan säilytettä siinä laajuudessa ja sen ajan, kuin tarpeellista. Huolehdimme siitä, että käsitellyt henkilötiedot ovat tarkoituksenmukaisia ​​eivätkä ole liiallisia aiottuun käyttöönsä ja että ne ovat tarkkoja ja tarpeellisia tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Näin ollen säilytämme henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi tarvittavan ajan, ellei laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa. Sovellettavan säilytysajan päätyttyä Yhtiö tuhoaa, poistaa tai anonymisoi henkilötiedot turvallisesti.

 

11.             Sinun velvoitteesi

Pidäthän henkilötietosi ajan tasalla ja ilmoitathan meille kaikista merkittävistä muutoksista henkilötietoihisi. Mikäli luovutat meille huollettavasi henkilöiden tai muiden henkilöiden henkilötietoja, sinun on ilmoitettava heille tämän tietosuojaselosteen sisällöstä ja hankittava heidän suostumuksensa (edellyttäen, että heillä on laillinen toimivalta antaa suostumus) näiden tietojen luovuttamiselle henkilötietojen käsittelyyn Yhtiön toimesta tässä tietosuojailmoituksessa kuvatusti.

Lisäksi sinulla on velvollisuus noudattaa soveltuvia lakeja ja Yhtiön sekä Banijay konsernin käytäntöjä, standardeja ja menettelytapoja, jotka saatetaan tietoosi käsitellessäsi henkilötietoja työssäsi. Sinulla ei ole oikeutta käyttää tai käsitellä työntekijöidemme henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen tarkoitukseen ja siinä laajuudessa, joka on työtehtäviesi kannalta tarpeellista. Nämä velvoitteet ovat voimassa myös työsuhteesi päättymisen jälkeen.

 

12.           Muutokset tietosuojaselosteeseen

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta noudattaen EU tietosuojalainsäädäntöön liittyviä tulkintoja, päätöksiä ja mielipiteitä. Ilmoitamme sinulle kaikista olennaisista muutoksista.

Päivitetty: Elokuu 2021